Open menu

Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Фахова передвища освіта у ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» здобувається на основі повної або базової середньої освіти. Здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

    Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність, що проводиться у ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Мова освітнього процесу – державна.

У ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійними програмами, що передбачає здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Підготовка фахівців здійснюється за наступними освітньо-професійними програмами:

 • Правознавство;
 • Організація обслуговування на транспорті
 • Туризм
 • Зварювальне виробництво
 • Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)
 • Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
 • Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
 • Технологія обробки металів на верстатах і автоматичних лініях
 • Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Форми навчання у ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ»

 • за очною формою навчання здійснюється з відривом від виробництва з основним акцентом на аудиторні заняття за умов безпосереднього контакту здобувачів освіти з викладачами і між собою;
 • за заочною формою здійснюється навчання без відриву від виробництва, де домінує самостійна робота здобувачів освіти, де безпосередні контакти здобувачів освіти і викладачів обмежені;
 • за дуальною формою навчання.

Освітня система ґрунтується на принципах і положеннях, визначених в законодавстві Україні про освіту, про фахову передвищу освіту, нормативних документів МОН України

     Система забезпечення якості освіти у ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ»   включає інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості фахової передвищої освіти передбачені статтею 17 Закону України «Про фахову передвищу освіту», зокрема:

Система внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості фахової перед вищої освіти (посилання)
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм ( посилання на положення про розробку, затвердження та перегляд ОПП + положення про опитування учасників освітнього процесу);
 • щорічне оцінювання здобувачів фахової перед вищої освіти та оприлюднення результатів у будь-який спосіб (посилання р.5)
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників (посилання на положення про підвищення кваліфікації)
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу за кожною освітньо-професійною програмою;
 • забезпечення наявності і інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом (посилання р.9, посиланняпосилання)
 • забезпечення публічної інформації про освітньо-професійні програми (посилання р.10, посиланняпосилання)
 • забезпечення академічної доброчесності (посилання)

Система зовнішнього забезпечення якості освіти:

 • стандарти фахової передвищої освіти (посилання)
 • ліцензування освітньої діяльності (посилання)
 • акредитація освітньо-професійних програм (посиланняпосилання)
 • зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання (посиланняпосилання)
 • атестація педагогічних працівників (посилання на положення про атестацію, посилання)
 • сертифікація педагогічних працівників
 • інституційний аудит
 • моніторинг якості освіти
 • громадський нагляд

Кадрове забезпечення освітньої діяльності:

 • дотримання кадрових вимог щодо діяльності провадження освітньої діяльності відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (посилання);
 • рейтингове оцінювання викладачів здійснюється щорічно відповідно до Положення (посиланняпосилання);
 • підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення (посилання на положення про підвищення кваліфікації)
 • атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення (посилання на положення про атестацію)

Матеріально–технічне забезпечення:

 • дотримання технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
 • забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів, лабораторіями,  обладнанням, устаткуванням; майстернями для проведення різних видів практик ;
 • забезпеченість здобувачів  освіти, які мають потребу, гуртожитком;
 • наявність доступу до баз даних забезпечення освітнього процесу спорідненого профілю та баз даних фахових періодичних видань (посилання);
 • наявність доступу до приміщень коледжу здобувачів з особливими освітніми потребами (посилання)

Інформаційне забезпечення:

 • дотримання технологічних вимог щодо інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до Постанови КМУ від 31.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»;
 • наявність офіційного сайту ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» на якому розміщена основна інформація про діяльність коледжу;
 • наявність електронного ресурсу ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ», який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану (посилання);
 • забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у бібліотеці коледжу.

Навчально-методичне забезпечення:

 • дотримання технологічних вимог щодо навчально-методичного провадження;
 •  наявність робочої програми з кожної дисципліни навчального плану;
 •  наявність програми практичної підготовки;
 •  забезпеченість здобувачів освіти навчальними матеріалами з кожної освітньої компоненти  навчального плану;
 •  наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів фахової перед вищої освіти (посиланняпосилання);
  – наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів (посилання).

Студентоцентроване навчання:

Моніторинг успішності досягнень студентів:

 • рекомендації щодо підготовки до курсового проєктування (посилання);
 • рекомендації щодо підготовки до написання кваліфікаційної роботи (посилання);
 • моніторинг результатів заліково-екзаменаційних сесій (посилання);
 • забезпечення наявності інформаційних систем для управління освітнім процесом: програма «Деканат», Єдина державна база з питань освіти

Індикатори якості:

 • контингент студентів (посилання)
 • інформація про успішність (посилання)
 • досягнення освітньо-професійних програм та задоволеність здобувачів освіти (посилання)
 • інформація про працевлаштування випускників (посилання)

Органи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності:

Склад методичної ради

Підстава: наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» №188-05 від 17.09.2021(посилання)

Склад циклових комісій

Підстава: наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» №189-05 від 17.09.2021(посилання)

Склад комісії з академічної доброчесності

Підстава: наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» №106-05 від 29.04.2021(посилання)