Open menu

В основу діяльності колективу коледжу з виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а саме: Загальна декларація прав людиниКонституція УкраїниУказ Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти України»Закон України «Про фахову передвищу освіту»Концепція національно-патріотичного виховання молоді та інші директивні документи.
Метою виховної діяльності є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно української державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.
Основними формами виховної роботи зі студентами коледжу є:
• виховання під час навчальних занять та кураторських годин;
• позаурочна та індивідуальна робота;
• заняття в спортивних секціях, творчих колективах, клубах за інтересами;
• участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, зльотів;
• робота в органах студентського самоврядування;
• виховна робота в гуртожитках.
Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:
• національно-патріотичне виховання;
• адаптація студентів нового набору;
• морально-правове виховання;
• екологічне виховання;
• художньо-естетичне виховання;
• трудове виховання;
• сімейне виховання;
• профорієнтаційне виховання;
• фізично-оздоровче виховання.
Основні завдання виховної роботи:
• забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
• виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
• сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
• формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
• формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
• відновлення і вшанування національної пам’яті;
• ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей;
• формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
• відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
• забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;
• виховання у студентів бережливого економного ставлення до державного майна;
• забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
• вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин із природою;
• забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
• формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.
Поряд з навчально-виховним процесом, виховання студентів відбувається і в позанавчальний час, через гуртки художньої самодіяльності, студентські клуби за інтересами, бібліотеку, спортивний клуб, органи студентського самоврядування. Особливістю цього напрямку виховної роботи є його планомірний і змістовний характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів.