Open menu

Практична підготовка є обов’язковою складовою освітнього процесу та ефективною формою підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності.

Практична підготовка здобувачів освіти у ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними договорами або у структурних підрозділах коледжу (навчальні майстерні, спеціалізовані лабораторії), що забезпечують практичну підготовку.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків. Заклад освіти може визнавати результати навчання, здобуті під час трудової діяльності здобувача за професіями та/або на посадах, визначених освітньо-професійною програмою.

Керівники підприємств, установ та організацій, згідно ЗУ «Про фахову передвищу освіту», зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

На час виробничого навчання і практики здобувачам фахової передвищої освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітньо-професійних програм і угод коледжем та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньо-професійною програмою.

Здобувачі освіти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві) може здійснюватися з урахуванням особливостей цих форм здобуття освіти.

         Організація практичної підготовки регламентується:

         1 Законом України «Про фахову передвищу освіту»

         2 Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993 року (розглядається нова редакція Положення)

         3 Положенням про організацію практичної підготовки ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»

         4 Положенням про організацію освітнього процесу ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»

         5 Договорами між ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» та базами практики

         6 Наказами ректора ДВНЗ «ПДТУ»

         7 Розпорядженнями директора ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ»

 

      - Зразки документації з практикиіндивідуальне завданнящоденниктітульний лист звіту

      - Бази практик

      - Програми практик